تراکتور و شهرخودرو نقره‌داغ شدند

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا فدراسیون فوتبال اعلام کرد: رای کمیته انضباطی در خصوص گزارش ناظر بازی تیم های تراکتور تبریز و پدیده خراسان که در مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ و از هفته ششم مسابقات لیگ برتر فصل جاری در ورزشگاه شهید قاسم سلیمانی و به داوری آقای کمیل قاسمی برگزار شده است پس از ابلاغ اخطاریـه هـای ارسال دفاعیه برای متخلفین از سوی کمیته انضباطی برای هر دو باشگاه به این شرح اقدام شد.

۱- باشگاه پدیده تا لحظه انشای رأی هیچ دفاعیه ای را برای این کمیته ارسال ننموده است اما تیم تراکتور به محض دریافت ابلاغیه ارسال دفاعیه یکی از متخلفین که مربی این تیم می باشد مبادرت به شکایت از باشگاه پدیده نمود به همین منظور پرونده ای به شماره ۱۴۰۰/۱۰۷۹ تشکیل و پس از پرداخت هزینه دادرسی توسط باشگاه شاکی اعضای کمیته طی اخطاریه ای از باشگاه تراکتـور خواستند چنانچه مدرکی یا مستندی داشته که خلاف گزارش ناظر بازی به این کمیته ارائه نماید باشگاه تراکتور نیز با ارسال دفاعیه دو عدد DVD حاوی ۵ فایل تصویری درخواست مشاهده آنها و اتخاذ تصمیم از سوی این کمیته شد.

اعضای کمیته انضباطی پس از مشاهده فایل های ارسالی مستندی که خلاف گزارش ناظر بازی باشد مشاهده ننمود اند و لذا با توجه به ماده ۹۶ مقررات انضباطی اصل را بر صحت گزارش مقام رسمی اعم از داور و ناظر محترم آن می داند رأی خویش را با عنایـت بـه نظر ناظر محترم بدین شرح اعلام می دارد.

الف) باشگاه پدیده به دلیل سوء رفتار تیمی ناشی از اخذ ۵ کارت زرد وفق ماده ۵۸ مقررات انضباطی و اعمـال مـاده ۹۲ همـان مقررات به ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می گردد. این بخش از رأی قابل اجرا و قطعی است.

ب) آقای ابوذر صفر زاده “بازیکن” تیم پدیده را به دلیل بدرفتاری نسبت به بازیکن تیم مقابل وفق ماده ۵۴ مقررات انضباطی و با اعمال مواد ۹۳ و ۹۴ به ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت از یک مسابقه رسمی در لیگ برتر محروم می نماید این بخش از رأی نیز قابل اجرا و قطعی می‌باشد.

پ) آقای عبدالله حسینی بازیکن تیم تراکتور به دلیل درگیری با بازیکن حریف و مضروب نمودن آقای ابوذر صفرزاده وفق مـواد ۵۴ مقررات با رعایت مواد ۹۳ و ۹۴ به ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و سه جلسه محرومیت از مسابقات رسمی تیم تراکتور در لیگ برتر محکوم می نماید این بخش از رای قابل اجرا و در هر دو قسمت جریمه تقدی و محرومیـت ظـرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابـل تجدیدنظرخواهی در کمیته محترم استیناف می باشد.

ت) آقای وحید فاضل علی آبادی مربی تیم تراکتور به دلیل بدرفتاری با مقام غیررسمی وفق مواد ۵۴ و ۶۴ و با اعمال مواد ۹۳ و ۹۴ همان مقررات به    ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می نماید این بخش از رأی قطعی و قابل اجرا می باشد.

ث) باشگاه تراکتـور به جهت داشتن مسئولیت در قبال اعضای خود وفق مواد ۵۰ و ۱۱۷ مقررات انضباطی به ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد. این بخش از رأی قابل اجرا و قطعی است.

ج) باشگاه پدیده به جهت داشتن مسئولیت در قبال اعضای خود وفق مواد ۵۰ و ۱۱۷ مقررات انضباطی به ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد.

این بخش از رأی هم قابل اجرا و قطعی می باشد. ضمناً به دو باشگاه تذکر داده می شود چنانچه در مسابقات آتی تخلفاتی از سوی مقام رسمی علیه آنها گزارش شـود بـا تنبیهـات شدیدتری مواجه خواهند شد.

تراکتور و شهرخودرو نقره‌داغ شدند